kancelaria notarialna

Agata Węgrzyn

Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej notariusza Agaty Węgrzyn w Bolesławcu.

Notariusz działając jako osoba zaufania publicznego jest gwarantem bezpiecznego obrotu prawnego i dlatego jest obowiązany czuwać przy dokonywaniu czynności notarialnych nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014, poz. 164 z późn. zm.) czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zakres usług

Notariusz działa na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014, poz. 164 z późn. zm.). Jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

 • opłata sądowa
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od czynności cywilnoprawnych

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) prosimy o kontakt – osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

Notariusz

Agata Węgrzyn


ul. Zgorzelecka 33
59-700 Bolesławiec
tel.: +48 (0 75) 300 02 46 tel. kom.: +48 730 482 010
e-mail: kancelaria@boleslawiecnotariusz.pl

Godziny pracy:


pn. - pt.: 9:00 - 16:00
inne dni i godziny po wcześniejszym ustaleniu

Numer konta do dokonywania płatności:


Bank Pocztowy S.A.
71 1320 1537 2538 7621 2000 0001

Numer konta depozytowego:


Bank Pocztowy S.A.
94 1320 1537 2538 7591 3000 0001Lokal Kancelarii mieści się na I piętrze (nad zakładem optycznym).

Dokumenty

Poniżej przedstawiamy przykładowy wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania najbardziej popularnych czynności notarialnych. Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy - przed przystąpieniem do czynności notarialnej niezbędny jest wcześniejszy kontakt z kancelarią w celu ustalenia rodzaju i zakresu czynności notarialnych oraz określenia dokładnej listy dokumentów, które okażą się niezbędne przy dokonywaniu konkretnej czynności.

Osoby fizyczne- niezbędne jest podanie następujących danych:

 • imiona, nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu (karta pobytu w przypadku obcokrajowców);
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny lub wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową.

Osoby prawne (np. Spółki) – niezbędne jest podanie następujących danych:

 • pełna nazwa/firma,
 • numer rejestru,
 • REGON,
 • NIP,
 • adres siedziby,
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną;
 • umowa spółki/statut (ostatni tekst jednolity umowy spółki/statutu)

1) UMOWA ZBYCIA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 • dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku zmiany funkcji lub adresu lokalu – wypis z kartoteki lokali,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenia lub zaświadczenia banku o warunkach udzielonego kredytu, określające wysokość zabezpieczenia hipotecznego,
dodatkowo:
 • zaświadczenie Urzędu Gminy o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie zarządcy budynku, w którym znajduje się lokal, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona uzgodnionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i w przypadku sprzedaży - sposób rozliczenia ceny (t.j. płatność ze środków własnych czy ze środków z kredytu bankowego oraz sposób płatności: jednorazowo gotówką, przy sporządzaniu aktu, czy też w ratach, wysokość i terminy płatności rat lub części ceny),
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.

2) UMOWA ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. przydział, akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
dodatkowo:
 • zaświadczenie Urzędu Gminy o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona uzgodnionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i w przypadku sprzedaży - sposób rozliczenia ceny (t.j. płatność ze środków własnych czy ze środków z kredytu bankowego oraz sposób płatności: jednorazowo gotówką, przy sporządzaniu aktu, czy też w ratach, wysokość i terminy płatności rat lub części ceny),
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.

3) UMOWA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCA ZABUDOWANĄ LUB NIEZABUDOWANĄ DZIAŁKĘ GRUNTU

 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności)
 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (ostateczna)
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału),
 • w indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków,
dodatkowo:
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • zaświadczenie Urzędu Gminy o braku osób zameldowanych w lokalu (w przypadku nieruchomości zabudowanej).
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową nieruchomości (najczęściej odpowiada ona uzgodnionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i w przypadku sprzedaży - sposób rozliczenia ceny (t.j. płatność ze środków własnych czy ze środków z kredytu bankowego oraz sposób płatności: jednorazowo gotówką, przy sporządzaniu aktu, czy też w ratach, wysokość i terminy płatności rat lub części ceny),
 • termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy.

4) AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • dowody tożsamości spadkobierców
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia a w przypadku kobiet zamężnych- odpisy skrócone aktów małżeństwa,
 • numer ewidencyjny PESEL zmarłego.

5) TESTAMENT

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).

WAŻNE

Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – konieczne będzie zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).